کلینیک جراحی های لاپاراسکوپی، اندوسکوپی و چاقی Laparoscopic, endoscopic & obesity clinic

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

روش جديد در کوله سيستکتومي لاپاراسکوپيک

 

 از طريق يک پورت: پورت دستکشي

 

بربند عليرضا*

* گروه جراحي عمومي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران

زمينه و اهداف: انجام کوله سيستکتومي لاپاراسکوپي با يک پورت از طريق ناف به سرعت جايگاه خود را در بين لاپاراسکوپي سنتي و انجام جراحي لاپاراسکوپي از طريق مسيرهاي طبيعي بدن باز نموده است. اين روش در راستاي بهبود وضعيت ظاهري و در نظر گرفتن زيبائي و در جهت کاهش درد و عوارض بعد از عمل در جراحي هاي با حداقل تهاجم مي باشد.

مواد و روش ها: از زمان انجام اولين مورد جراحي با يک پورت از طريق ناف، تروکارهاي متعددي ابداع شده است تا بتواند تمام وسائل جراحي از طريق آن عبور کند. در گزارش پيش رو، اولين تجربه روش يک پورتي باليني در ايران با استفاده از تروکار ابداعي پورت دستکشي بررسي مي گردد.

يافته ها: در اين مطالعه ده بيمار زن با سن متوسط 41.7±12.9 (بين 64-21) سال قرار دارند. تمام اعمال جراحي کوله سيستکتومي بطريق يک پورتي با موفقيت انجام شد و عارضه اي بعد از عمل پيش نيامد. متوسط زمان عمل جراحي 68±11.5 دقيقه بود. مدت بستري بيماران بعد از عمل بين 2-1 روز متغير بود.

نتيجه گيري: در اين روش نشان داده شد که انجام روش يک پورتي کوله سيستکتومي امکان پذير است و در آينده با افزايش تجربه در بيماران انتخاب شده مي تواند جايگزيني براي روش لاپاراسکوپي سنتي محسوب شود.