کلینیک جراحی های لاپاراسکوپی، اندوسکوپی و چاقی Laparoscopic, endoscopic & obesity clinic

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

"دكتر عليرضا بربند"

اهداف: در پايان اين مبحث به اهداف ذيل دست مي يابيد.

1.  درك مناسب ازاتيولوژي درد شكم
2. توانمندي در افتراق درد احشايي از سوماتيك
3. درك نكات مهم در گرفتن شرح حال و سابقه بيمار ، توانمندي در تشخيص تحريك پريتوان
4. طرح تشخيص هاي افتراقي متعدد و تفكيك موارد حادي كه نياز به جراحي دارند از موارد درمان طبي
5. اولويت بندي شدت وخامت درد حاد شكمي و تفكيك بيماران براي جراحي سريع از بيماراني كه تحت نظرقرار
مي گيرند.
6. توانايي براي درخواست آزمايشات و تصوير برداري مرتبط با علايم باليني