کلینیک جراحی های لاپاراسکوپی، اندوسکوپی و چاقی Laparoscopic, endoscopic & obesity clinic

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتر علی رضا بربند - دانشگاه علوم پزشکی تبریز  اهداف و فرضیه ها:  لیک صفراوی از عوارض غیر شایع بعد از کوله سیستکتومی لاپارسکوپیک است.  معمولاً لیک صفراوی مینور است و از مجاری سیستیک و یا از محاری فرعی صفراوی و یا بستر کیسه صفرا است. بندرت لیک صفرا به علت آسیب شدید مجاری صفراوی است. در این مطالعه سعی شده است درمانهای با حدقل تهاجم برای لیک صفراوی مورد ارزیابی قرار گیرد.  مواد و متد:  در این سری 4763 بیمار در طی ده سال تحت لاپاسکوپی کیسه صفرا قرار گرفتند در این بین 33 بیمار دچار لیک صفراوی شدند که پس از بررسی و ارزیابی وسعت لیک با سونوگرافی یا CT اسکن یا ERCP و 16 بیمار اسفنکتروتومی و استنت گذاری و درناز پوستی تجمع صفراوی قرار گرفتند. 6 بیمار به علت تجمع محدود صفرا در زیر کبد و تشکیل Biloma با آنتی بیوتیک درمان شدند. در 11 بیمار به علت وسعت لیک در داخل شکم و درناژ زیاد صفرا از درنها و احتمال پاببن بودن آسیب مجاری صفراوی دوباره لاپارسکوپی شدند.  نتایج:   در 27 بیماری که بطریق کم تهاجمی درمان شدند در 26 مورد درمان موفق بود. در این مطالعه مشخص بود در 50% موارد لیک صفرا از مجاری سیستیک بود در 12 بیمار لیک از محاری لوشکا و در 2 مورد از مجاری فرعی صفرا بود. در یک بیمار پس از بررسی با ERCP مشخص شد آسیب مجاری صفراوی است که بیمار تحت لاپارتومی قرار گرفت. در 16 مورد لیک صفرا با اسفنکتروتومی و استنت گذاری و همزمان درناژ پوستی (در 10 مورد) کنترل شد. در گروهی که لاپارسکوپی شدند در 9 مورد از یازده بیمار ی که لاپارسکوپی مجدد شدند محل لیک مسدود گردید و 2 بیمار نیاز مجدد به ERCP پیدا کردند.    خاتمه:  در این برسی درمان با حدقل تهاجم در اکثر موارد در کنترل لیک موفق بود. لاپارسکوپی نیز در بیماران کاملاً انتخابی می تواند درمان جایگزین باشد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

جراحی لاپاراسكوپی سنگ صفراوی

• سنگ صفراوی و عوارض آن از بيماری های شايعی است كه در اغلب موارد عمل جراحی به عنوان تنها راه درمان آن توصيه می شود.
• اگر شما يا آشنايان شما دچار سنگ صفراوی هستيد مطالعه اين راهنما مي تواند راه گشا باشد در اين راهنما سعی شده است تا با روش های مختلف درمان سنگ صفراوی آشنا شده تا در مورد وضعيت خود آگاهانه تصميم بگيريد.
• لازم است بدانيد اين راهنما نمی تواند جايگزين توصيه های پزشک متخصص باشد چرا كه شرايط هر بيمار با بيمار ديگر متفاوت بوده و پزشک متخصص با توجه به شرايط خاص بيمار تصميم گرفته و راهنمایی های لازم را ارائه مي دهد.
• چنانچه سوال داريد كه دراين راهنما گنجانده نشده است، آن را از پزشک متخصص خود بپرسيد.