کلینیک جراحی های لاپاراسکوپی، اندوسکوپی و چاقی Laparoscopic, endoscopic & obesity clinic

لیک صفراوی بعد از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کتر علی رضا بربند - دانشگاه علوم پزشکی تبریز  اهداف و فرضیه ها:  لیک صفراوی از عوارض غیر شایع بعد از کوله سیستکتومی لاپارسکوپیک است.  معمولاً لیک صفراوی مینور است و از مجاری سیستیک و یا از محاری فرعی صفراوی و یا بستر کیسه صفرا است. بندرت لیک صفرا به علت آسیب شدید مجاری صفراوی است. در این مطالعه سعی شده است درمانهای با حدقل تهاجم برای لیک صفراوی مورد ارزیابی قرار گیرد.  مواد و متد:  در این سری 4763 بیمار در طی ده سال تحت لاپاسکوپی کیسه صفرا قرار گرفتند در این بین 33 بیمار دچار لیک صفراوی شدند که پس از بررسی و ارزیابی وسعت لیک با سونوگرافی یا CT اسکن یا ERCP و 16 بیمار اسفنکتروتومی و استنت گذاری و درناز پوستی تجمع صفراوی قرار گرفتند. 6 بیمار به علت تجمع محدود صفرا در زیر کبد و تشکیل Biloma با آنتی بیوتیک درمان شدند. در 11 بیمار به علت وسعت لیک در داخل شکم و درناژ زیاد صفرا از درنها و احتمال پاببن بودن آسیب مجاری صفراوی دوباره لاپارسکوپی شدند.  نتایج:   در 27 بیماری که بطریق کم تهاجمی درمان شدند در 26 مورد درمان موفق بود. در این مطالعه مشخص بود در 50% موارد لیک صفرا از مجاری سیستیک بود در 12 بیمار لیک از محاری لوشکا و در 2 مورد از مجاری فرعی صفرا بود. در یک بیمار پس از بررسی با ERCP مشخص شد آسیب مجاری صفراوی است که بیمار تحت لاپارتومی قرار گرفت. در 16 مورد لیک صفرا با اسفنکتروتومی و استنت گذاری و همزمان درناژ پوستی (در 10 مورد) کنترل شد. در گروهی که لاپارسکوپی شدند در 9 مورد از یازده بیمار ی که لاپارسکوپی مجدد شدند محل لیک مسدود گردید و 2 بیمار نیاز مجدد به ERCP پیدا کردند.    خاتمه:  در این برسی درمان با حدقل تهاجم در اکثر موارد در کنترل لیک موفق بود. لاپارسکوپی نیز در بیماران کاملاً انتخابی می تواند درمان جایگزین باشد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید